Aziz, Sıddık Kardeşlerim!

Leyle-i Mi’rac, ikinci bir Leyle-i Kadir hükmündedir. Bu gece mümkün oldukça çalışmakla kazanç birden bine çıkar. Şirket-i maneviye sırrıyla, inşaallah, her biriniz kırk bin dille tesbih eden bazı melekler gibi, kırk bin lisanla bu kıymettar gecede ve sevabı çok bu çilehanede ibadet ve dualar edeceksiniz. Ve hakkımızda gelen fırtınada binden bir zarar olmamasına mukabil, bu gecedeki ibadetle şükredersiniz. Hem sizin tam ihtiyatınızı tebrik ile beraber, hakkımızda inayet-i Rabbaniye pek zâhir bir surette tecelli ettiğini tebşir ederiz.

Said Nursî

Şualar, s. 524-525

***

Mi’rac, velâyet-i Ahmediyenin (asm) bütün velâyatın fevkinde bir külliyet, bir ulviyet suretinde bir tezahürüdür ki, bütün kâinatın Rabbi ismiyle, bütün mevcudatın Hâlık’ı ünvanıyla Cenab-ı Hakkın sohbetine ve münacatına müşerrefiyettir.

Sözler, s. 634

***

Hakikat-i Mi’rac, bir mu’cize-i Ahmediye (asm) ve keramet-i kübrası olduğu ve Mi’rac merdiveni ile göklere çıkması ile zat-ı Ahmediyenin (asm) semavat ehline ehemmiyetini ve kıymetini gösterdiği...

Emirdağ Lahikası-I, s. 69

***

Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâmın Mi’rac Gecesinde gözüyle gördüğü saadet-i ebediyenin müjdesini ve ehl-i imanın Cennetteki hayat-ı bâkiyesinin beşaretini ve insanın alâkadar olduğu sevdiklerinin mahvolmadıklarını ve onların zevallerinden sonra yine görüşmelerinin muhakkak olacağının gayet sürurlu, mânevî hediyesine karşı umum âlem-i İslâm her gün çok defa “Esselâmü aleyke eyyühe’n-nebiyyü” [Selâm üzerine olsun ey Peygamber!] dediği gibi, onun da getirdiği hediye-i maneviyesiyle, hem kâinat sahifeleri ve tabakaları mektubat-ı Samedâniye olmasına, hem mahlûkatın hakiki kıymetleri ve kemâlâtları onun risaletiyle tezahür etmesine mukabil, bütün mahlûkat manen “Esselâmü aleyke eyyühe’n-nebiyyü” bu mezkûr hakikatin lisanıyla derler. Ve ümmet mabeyninde şeair-i İslâmiyeden olan birbirine “Esselâmü aleyküm” demeleri sünnet olması, bu büyük hakikatin şuaı olmasındandır.

Emirdağ Lahikası-II, s. 451

***

Aziz, Sıddık Kardeşlerim!

Sizin Mi’racınızı tebrik ve Mi’rac Sahibinin (asm) Sünnet-i Seniyyesine sizi ve bizi tam muvaffak eylemesine rahmet-i İlâhiyeden niyaz ediyoruz.

Kastamonu Lahikası, s. 261

LÛ­GAT­ÇE:

beşaret: müjde.

fevkinde: üzerinde.

Hâlık: yaratıcı, Allah.

hayat-ı bâkiye: sonsuz hayat.

inayet-i Rabbaniye: İlahî yardım; Cenab-ı Hakkın lütuf ve himayesi.

keramet-i kübra: en büyük keramet, Allah’ın ikramı.

Leyle-i Kadir: Kadir Gecesi.

Leyle-i Mi’rac: Mi’rac Gecesi.

mabeyninde: arasında.

mektubat-ı Samedâniye: Allah’ı isim ve sıfatlarıyla tarif edip tanıtan mektuplar.

semavat: semalar, gökler.

sürurlu: sevinçli.

şeair-i İslâmiye: İslam’a ait sembol, simge, nişan.

şirket-i maneviye: ahiret amellerinde ortaklık; birbirinin sevabından hissedar olmak.

şua: ışın.

tebşir etmek: müjdelemek.

velâyat: velilikler.

velâyet-i Ahmediye: Peygamberimizin velilik yönü.

zeval: son bulma.