Risale-i Nur'dan Said Nursi
Risale-i Nur'dan Said Nursi
Yazarın Makaleleri
Bâkî bir hüsün, fânî bir müştaka razı olamaz
Ve keza, görünüyor ki, bu âlemin Sahibi, yaptığı şu kadar fiillerin delâletiyle, harika bir sehavete sahip olduğu gibi, nur ve ziya ile dolu güneşler ve meyve ve semereleriyle hamile eşcar ve ağaçlar misillü pek çok hazineleri vardır. Binaenaleyh,...
Kudret-i Rabbânî ustadır, kader mühendistir
Arkadaş! Her bir şey için iki suret ve şekil vardır: • Biri maddiyedir ki, âdeta bir gömlek gibi her şeyin vücuduna göre kaderin takdiriyle biçilmiş şu görünen suretlerdir. • Diğeri mâkuledir ki, bir şeyin yaşadığı bir ömürde mürur-u...
“İnsanlar kendi idarecilerinin yolundadır”
Sual: 'Neden şu inkılâb-ı hükûmet, her şeyde bir inkılâb getirdi?” Cevap: 'İnsanlar kendi idarecilerinin yolundadırlar.” (Hadis-i Şerif, Keşfü'l-Hafâ, 2:311) sırrınca, istibdat herkesin damarlarına sirayet etmişti, çok...
Sefahet içindeki hürriyet, şeytanın istibdadıdır
Sual: 'Hürriyeti bize çok fena tefsir etmişler. Hatta, âdeta, ‘Hürriyette, insan her ne sefahet ve rezalet işlese, başkasına zarar vermemek şartıyla bir şey denilmez' diye bize anlatmışlar. Acaba böyle midir?” Cevap: Öyleleri...
İsrafla gelen hırsın neticeleri
İsraf, hırsı intâc eder. Hırs üç neticeyi verir: Birincisi: Kanaatsizliktir. Kanaatsizlik ise sa'ye, çalışmaya şevki kırar. Şükür yerine şekva ettirir... YEDİNCİ NÜKTE İsraf, hırsı intâc eder.   Hırs üç neticeyi verir: ...
İnsanın en birinci üstadı annesidir
Evet, insanın en birinci üstadı ve tesirli muallimi, onun validesidir. Bu münasebetle, ben kendi şahsımda kat'î ve daima hissettiğim bu manayı beyan ediyorum: Ben bu seksen sene ömrümde, seksen bin zatlardan ders aldığım halde, kasem ediyorum...
Leyle-i Kadrinizi bütün ruhumla tebrik ederim
Aziz, Sıddık Kardeşlerim! Hem mübarek Ramazanınızı, hem inşaallah hakkınızda bin ay kadar meyvedar Leyle-i Kadrinizi, hem saadetli bayramınızı, hem çok kıymettar hizmetinizi bütün ruhumla tebrik ve tes'id ederim. Kastamonu Lâhikası, mektup...
İktisad ile cimrilik arasındaki fark
ALTINCI NÜKTE İktisad ve hıssetin çok farkı var. Tevazu, nasıl ki ahlâk-ı seyyieden olan tezellülden manen ayrı ve sureten benzer bir haslet-i memduhadır. Ve vakar, nasıl ki kötü hasletlerden olan tekebbürden manen ayrı ve sureten benzer bir...
Cenab-ı Hak, açlıkla nimetin lezzetini hissettiriyor
BEŞİNCİ NÜKTE Cenab-ı Hak, kemal-i kereminden, en fakir adama en zengin adam gibi ve gedaya, yani fakire, padişah gibi, lezzet-i nimetini ihsas ettiriyor. Evet, bir fakirin, kuru bir parça siyah ekmekten açlık ve iktisad vasıtasıyla aldığı lezzet,...
İktisad, izzet ve kemal sebebidir
[Dünden devam] Evet, rızık ikidir: Biri hakikî rızıktır ki, onunla yaşayacak. Bu âyetin hükmü ile, o rızık taahhüd-ü Rabbanî altındadır. Beşerin sû-i ihtiyârı karışmazsa, o zarurî rızkı her halde bulabilir. Ne dinini, ne namusunu,...
İktisad, kat’î bir bereket sebebidir
DÖRDÜNCÜ NÜKTE 'İktisad eden, maişetçe aile belâsını çekmez” mealindeki 'Lâ yeûlü meni'ktasade” hadis-i şerifi sırrıyla, iktisad eden, maişetçe aile zahmet ve meşakkatini çok çekmez. Evet, iktisad kat'î bir sebeb-i...
Lezzeti takip etmenin şartları nelerdir?
ÜÇÜNCÜ NÜKTE Sâbık İkinci Nüktede, 'Kuvve-i zaika kapıcıdır” dedik. Evet, ehl-i gaflet ve ruhen terakkî etmeyen ve şükür mesleğinde ileri gitmeyen insanlar için bir kapıcı hükmündedir. Onun telezzüzü hatırı için israfata...
Cenab-ı Hak nimetleri mukabilinde şükür istiyor
Hâlık-ı Rahîm, nev-i beşere verdiği nimetlerin mukabilinde şükür istiyor. İsraf ise şükre zıttır, nimete karşı hasaretli bir istihfaftır. İKTİSAD RİSALESİ İktisad ve kanaate, israf ve tebzire dairdir. 'Yiyin, için, fakat israf...
Emek ile sermaye nasıl barışır?
'Şu âlemin ihtilâli nedir?” - 'Sa'yin sermaye ile mücadelesidir.” - 'Acaba ikisini barıştırmak çaresi yok mudur?” - 'Evet, vücub-u zekât ve hurmet-i ribâ, karz-ı hasen şerâit-i sulhiyedir. Şu riba taşını altından...
İntizam ve asayişi temin eden köprü: Zekât
Bütün muavenet ve yardım nevilerini hâvî olan zekât hakkında sahih olarak Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmdan 'Ez-zekâtü kantaratü'l-İslâm” [Zekât İslâmın köprüsüdür.] hadis-i şerifi mervîdir. Yani Müslümanların...
“Leyle-i Kadri nısf-ı âhirde arayınız”
İnsanlarda velî, Cuma'da dakika-i icabe, Ramazanda Leyle-i Kadir, Esma-i Hüsnada İsm-i A'zam, ömürde ecel meçhul kaldıkça, sair efrad dahi kıymettar kalır, ehemmiyet verilir. Yirmi sene mübhem bir ömür, nihayeti muayyen bin sene ömre...
Ramazan hürmetine ümmete imdat eyle
Aziz Kardeşlerim! Bu mübarek Ramazanda dahi geçen Ramazan gibi bu âciz ve zaif kardeşinize manevî ve uhrevî sa'y ve çalışmanızdan zekât miktarınca vermenizi ve onun hesabına bir miktar çalışmanızı ve ziyade hüsn-ü zannınız ile...
Ramazan’da evrad ve ilmî derslerimizle meşguliyet
Aziz, Sıddık Kardeşlerim! Mübarek Ramazan-ı Şerifinizi bütün ruh u canımızla tebrik ediyoruz. Cenab-ı Hak bu Ramazan-ı Şerifin Leyle-i Kadr'ini umumumuza bin aydan hayırlı eylesin, âmin. Ve seksen sene bir ömr-ü makbul hükmünde hakkınızda...
Ermenilerle izzet-i milliyeyi muhafaza ile musalâha
Suâl: 'Pekâlâ, kabul ettik ki hürriyet iyidir, güzeldir. Fakat şu Rum ve Ermenilerin hürriyeti çirkin görünüyor, bizi düşündürür. Reyin nedir?” Cevap: Evvelâ: Onların hürriyeti, onlara zulmetmemek ve rahat bırakmaktır. Bu...
Oruç ve zekâtı terkle gelen musîbet
Fakirlere gelen acı açlık ve kahtın sebebi dahi orucun tatlı açlığını çekmedikleri ve zenginlere gelen hasaret ve zayiatın sebebi de zekât yerinde ihtikâr etmeleridir. Zekât, her şahıs için sebeb-i bereket ve dâfi-i beliyyattır. Zekâtı...
Ramazan’da “kırk bin dil” ile duâ etmek
Aziz, Sıddık Kardeşlerim! Evvelâ: Bütün ruh u canımla mübarek Ramazanınızı tebrik ederim. Ve o mübarek şehirde ettiğiniz duâların, Cenab-ı Hak yanında makbul olmasını Erhamü'r-Râhimîn'den niyaz ederim. Sâniyen: Bu...
Mebusan hâkim, hükûmet hizmetkâr olmalı
Sual: 'Meclis-i Mebusanda Hıristiyanlar, Yahudîler vardır. Onların reylerinin Şeriatta ne kıymeti vardır?” Cevap: Evvelâ, meşverette hüküm ekserindir. Ekser ise Müslümandır, altmıştan fazla ulemadır. Mebus hürdür, hiçbir tesir altında...
Ramazan’daki duâlar, ihlâs ile inşaallah makbuldür
Bu mübarek Ramazan-ı Şerifteki duâlar, ihlâsı bulmak şartıyla inşaallah makbuldür. Fakat maatteessüf, ekseriyetçe Risale-i Nur Şakirdlerinin nazarlarını dünyaya çevirmek ve huzur-u kalbi bozmak için bazı taarruzlar yüzünden o ihlâs,...
Ramazanın kıymettar vaktini zayi etmemeli
Aziz, Sıddık Kardeşlerim! Meyve'nin Dördüncü Meselesindeki bir hakikatin izahını Eski Said'in âfâka bakmak damarıyla ve bana hizmet eden kâtibin Ramazan başlarında bayram alâmetini şarkta bir hadisenin tesiriyle heyecanla demesi...

banner101

banner60