Risale-i Nur'dan Said Nursi
Risale-i Nur'dan Said Nursi
Yazarın Makaleleri
Kader ve cüz-î ihtiyârî niçin var?
Yirmi Altıncı Söz Kader Risalesi 'Hiçbir şey yoktur ki, hazineleri bizim yanımızda olmasın. Her şeyi Biz belirli bir miktar ile indiririz.”  (Hicr Sûresi: 21.) 'Biz her şeyi Levh-i Mahfuz'da tek tek yazdık.” (Yâsin Sûresi:...
Kader, insanı bağlayıp daraltır mı?
Eğer desen: 'Kader bizi böyle bağlamış, hürriyetimizi selbetmiştir. İnbisat ve cevelâna müştak olan kalp ve ruh için kadere iman bir ağırlık, bir sıkıntı vermiyor mu?” Eğer desen: 'Kader bizi böyle bağlamış, hürriyetimizi...
Benlik, Allah’ın sıfatlarını anlamak için bir ölçüdür
Mühim Bir Mesele Ene'nin iki vechi vardır. Bir vechini nübüvvet almıştır, bir vechini de felsefe almıştır. • Birinci vecih, ubudiyet-i mahzaya menşedir. Mahiyeti harfiye olup, müstakil değildir; vücudu tebeî olup, aslî değildir; mâlikiyeti...
Fani ömür dakikalarını bâkîleştirmek
İ'lem Eyyühe'l-Aziz! Denizlerde vukua gelen medd ü cezir gibi, evliya arasında da bast-ı zaman, (HÂŞİYE) tayy-ı mekân meselesi şöhret bulmuştur. Ezcümle, Kitab-ı Yevakit'in rivayetine göre, İmam-ı Şa'rânî bir günde...
İnsanları fikren dalâlete atan sebeplerden biri
İ'lem Eyyühe'l-Aziz! İnsanları fikren dalâlete atan sebeplerden biri, ülfeti ilim telâkki etmeleridir. Yani, me'lûfları olan şeyleri kendilerince malûm bilirler. Hatta ülfet dolayısıyla âdiyâta teemmül edip ehemmiyet vermezler....
Allah’ı sevmek, Habibullaha(asm) tâbi olmakla olur
Cenâb-ı Hakk'a iman eden, elbette O'na itaat edecek. Ve itaat yolları içinde en makbulü ve en müstakimi ve en kısası, bilâşüphe, Habibullahın gösterdiği ve takip ettiği yoldur. Beşinci Nükte 'De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız...
Zanneder mi ki insan, başıboş kalacak?
ON BEŞİNCİ NOTA Üç meseledir. Birinci Mesele: İsm-i Hafîz'in tecelli-i etemmine işaret eden 'Kim zerre kadar iyilik yaparsa, onun mükâfatını görür. Kim zerre kadar kötülük yaparsa, onun cezasını görür.” [Zilzal Suresi: 7-8.]...
İnsanın ihtiyaçları ebede uzanmış
ON DÖRDÜNCÜ NOTA Tevhide dair dört küçük remizdir. Birinci Remiz: Ey esbabperest insan! Acaba garip cevherlerden yapılmış bir acib kasrı görsen ki, yapılıyor. Onun binasında sarf edilen cevherlerin bir kısmı yalnız Çin'de bulunuyor,...
Nimette Mün’im’i düşünmek bir şükürdür
Dördüncü Mesele: Esbab-ı zâhiriye eliyle gelen nimetleri, o esbab hesabına almamak gerektir. Eğer o sebep ihtiyâr sahibi değilse, meselâ hayvan ve ağaç gibi, doğrudan doğruya o nimeti Cenab-ı Hak hesabına verir. Madem o, lisan-ı hâl ile...
Mi’rac, ikinci bir Kadir Gecesi hükmünde
Aziz, Sıddık Kardeşlerim! Leyle-i Mi'rac, ikinci bir Leyle-i Kadir hükmündedir. Bu gece mümkün oldukça çalışmakla kazanç birden bine çıkar. Şirket-i maneviye sırrıyla, inşaallah, her biriniz kırk bin dille tesbih eden bazı melekler...
Üç aylarda Hizbü’l-Kur’ân okumak
Aziz, Sıddık Kardeşlerim! Hizbü'l-Kur'ânü'l-Muazzam'ın hem fevkalâde ehemmiyeti, hem faydaları, hem okumasında hiçbir vesvesenin gelmemesi, hem bütün Kur'ân'ın en sevaplı âyetlerinin ihtivası, hem Resâil-i...
Demokratları muhafazaya çalışmak
Bediüzzaman Hazretleri, bütün kuvvetiyle ve talebeleriyle, dersleriyle Demokrat Parti'nin iktidarda kalmasını muhafazaya çalıştığına, biz Demokrat Parti mensupları ve Nur Talebeleri kat'î kanaatimiz gelmiştir. Sayın Adnan Menderes!...
İdarecilik reislik değil, hizmetkârlıktır
Hadis-i şerifte 'Seyyidü'l-kavmi hâdimühüm”, yani 'Memuriyet, emirlik ise, reislik değil, millete bir hizmetkârlıktır.” Demokratlık, hürriyet-i vicdan, İslâmiyetin bu kanun-u esasîsine dayanabilir. İslâmiyetin bir kanun-u...
Demokratlara nokta-i istinad olmak
[Ehemmiyetli bir hakikat ve Demokratlarla Üniversite Nurcularının bir hasbihalidir.] Şimdi milletin arzusuyla şeair-i İslâmiyenin serbestiyetine vesile olan Demokratlar, hem mevkilerini muhafaza, hem vatan ve milletini memnun etmek çâre-i yegânesi,...
Din, “İslâm siyaseti”ne de alet edilemez
  Bir kısım dindar ehl-i siyaset, dini siyaset-i İslâmiyeye alet etmeye çalışmışlardı. İslâmiyet güneşi yerdeki ışıklara alet ve tâbi olamaz. Ve alet yapmak, İslâmiyetin kıymetini tenzil etmektir, büyük bir cinayettir. Ey kardeşlerim!...
Kâinat bu geceyi alkışlıyor
Aziz ve Sıddık Kardeşlerim ve Fedakâr ve Sadık Arkadaşlarım! Evvela: Sizin, bu mübarek Şuhur-u Selâse ve içindeki kıymettar leyâli-i mübarekeleri tebrik ediyoruz. Cenab-ı Hak, her bir geceyi sizin hakkınızda birer Leyle-i Regaib ve Leyle-i...
Risale-i Nur, cazibesiyle intişar ediyor
Eskişehir Mahkemesi Müdafaasından: İddianamede, müteaddid mıntıkalarda Risale-i Nur'un neşir ve tamimine adamlar vasıtasıyla çalıştığım beyan ediliyor.  Cevaben derim ki: Ben bir köyde, gurbette, kimsesiz, hüsn-ü hattım yokken,...
Mahkeme-i adalet, entrikaları akim bırakacak
Mahkemelerin ihkak-ı hak cihetindeki haysiyetine, şerefine mühim bir nakîsa, belki zıt olan garazkârların telkinatına tebaiyete, elbette mahkeme-i adalet tenezzül etmeyecek ve garazkârların entrikalarını akim bırakacaktır. Ve adaletten ve ihkak-ı...
Risale-i Nur, yüz manevî keşfiyatı hâvî bir eserdir
Risale-i Nur, kendi başıyla yüz manevî keşfiyatı hâvî bir eserdir. Bu keşfiyatın bir tekini bile, keşşafın hakk-ı keşfini sıyanet etmekle, zıyaa uğratmamak lâzım gelir. Keşfiyatın ehemmiyeti, ehl-i hakikat ve ehl-i ilim ve edipler ortasında...
Muhabbet devam etsin, şûrâ kuvvet bulsun
Altıncı Kelime: Müslümanların hayat-ı içtimaiye-i İslâmiyedeki saadetlerinin anahtarı meşveret-i şer'iyedir. 'Onların aralarındaki işleri istişare iledir.” (Şûrâ Sûresi: 38.) âyet-i kerîmesi, şûrâyı esas olarak emrediyor....
“Dine hizmet ettim” diye gururlanma
Hatime Eski Said'in serkeş, müftehir, mağrur, ucublu, riyakâr nefsini susturan, teslime mecbur eden Beş Fıkradır. Birinci Fıkra: Madem eşya var ve san'atlıdır; elbette bir ustaları var. Yirmi İkinci Söz'de gayet kat'î ispat...
Risale-i Nur, barış ve kardeşliği temin eder
Konferans'tan: Risale-i Nur, nifak ve şikakı, tefrikayı, fitne ve fesadı kaldırıp, kardeşliği, uhuvvet-i diniyeyi, tesanüd ve teâvünü yerleştirir. Risale-i Nur mesleğinin bir esası da budur. Risale-i Nur, gurur ve kibir ve hodfüruşluk...
Risale-i Nur, bu vatanın hukukunu muhafaza ediyor
Efendiler! Siz, ne için sebepsiz bizimle ve Risale-i Nur'la uğraşıyorsunuz? Kat'iyen size haber veriyorum ki, ben ve Risale-i Nur sizinle değil mübareze, belki sizi düşünmek dahi vazifemizin haricindedir. Çünkü Risale-i Nur ve hakikî...
Sarsılmaz ve susmaz bir şahs-ı mânevî
Zaman cemaat zamanıdır. Cemaatin ruhu olan şahs-ı manevî daha metindir ve tenfiz-i ahkâm-ı şer'iyeye daha ziyade muktedirdir. Halife-i şahsî, ancak ona istinad ile vezaifini deruhde edebilir. Cemaatin ruhu olan şahs-ı manevî, eğer müstakim...